[V-ERP] - Giới thiệu chức năng quản lý môi trường (phân hệ quản trị nhân lực)

V-ERP sẽ giúp bạn ra quyết định đối phó kịp thời khi nhiệt độ vượt ngưỡng cho phép thông qua việc thiết lập định mức nhiệt độ và quản lý việc đo nhiệt độ đối với các khu vực khác nhau trong công ty hàng ngày


Bên cạnh đó, bạn có thể dễ dàng kiểm soát định mức chất thải mà công ty đã đăng ký với cơ quan chức năng cùng với lịch sử gom hay bất thường trong thu gom chất thải trong công ty


Những kết quả đo lường các chỉ số môi trường định kỳ cũng sẽ được kiểm soát trên hệ thống một cách hiệu quả


Bạn cũng có thể định ra các tiêu chí đánh giá môi trường cơ bản và cũng như khuyến khích cán bộ nhân viên cùng chung tay tham gia xây dựng các khía cạnh môi trường để nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ môi trường trong công ty