[V-ERP] - Giới thiệu chức năng quản lý đánh giá tháng (phân hệ quản trị nhân lực)

Với V-ERP, bạn sẽ loại bỏ được việc “đánh giá bốc thuốc” thông qua việc ghi nhận các đánh giá bất thường hàng ngày, hàng tháng đối với mỗi nhân viên phát sinh. Hệ thống sẽ tự liên kết tổng hợp để cho ra kết quả cuối cùng khi sử dụng số liệu này cho các chức năng khác như tính lương hay đánh giá định kỳ để xét thưởng cuối năm, xét tăng lương...

Đối với đánh giá hàng ngày, V-ERP cho phép bạn thiết lập các nhóm tiêu chí và tiêu chí đánh giá với mức điểm cụ thể cho từng loại cũng như ghi nhận các đánh giá hàng ngày của nhân viên theo từng tiêu chí


Đối với một số hạng mục không thể đánh giá hàng ngày mà phải đánh giá dựa trên kết quả nguyên tháng, V-ERP cho phép bạn lựa chọn thiết lập hạng mục đánh giá do cấp trên của nhân viên tự nhập hay hệ thống tự tổng hợp số liệu đánh giá cho từng vị trí công việc cụ thể đảm bảo tính khách quan và công bằng trong công tác đánh giá nhân viên