[V-ERP] - Giới thiệu chức năng quản lý khen thưởng kỷ luật (phân hệ quản trị nhân lực)

Với V-ERP, bạn sẽ giảm được rất nhiều thời gian tổng hợp dữ liệu khen thưởng/kỷ luật của nhâ viên dựa vào việc tự mình thiết lập các mức độ, nội dung khen thưởng/kỷ luật. Hệ thống sẽ căn cứ vào những quy định đó để tự động cộng/trừ tiền lương cũng như điểm đánh giá định kỳ của nhân viên


Ngoài số tiền cộng/trừ cố định theo từng mức độ khen thưởng/kỷ luật, bạn có thể cộng/trừ thêm số tiền khác khi tạo lịch sự khen thưởng/kỷ luật nhân viên. Bên cạnh đó thông qua việc liên kết với phân hệ quản lý thông tin và chức năng quản lý lịch sử làm việc của nhân viên, bạn có thể tạo các quyết định hoặc thay đổi nhân sự một cách nhanh chóng từ những lần khen thưởng/kỷ luật nhân viên


Lịch sử khen thưởng/kỷ luật nhân viên cũng được liên kết trực tiếp trên hồ sơ nhân viên giúp bạn thuận tiện hơn trong công tác quản lý nhân sự